Įrangos sąrašas
Nemokamas pristatymas
Krepšelis tuščias
Bendra nuomos kaina: 0 Eur/mėn
Apmokėjimas iš karto: 0 Eur
Užsakyti įrangą
Atgal
Įrangos užsakymas
Prašome užpildyti visus pažymėtus (*) laukus. Šie duomenys reikalingi
užsakymo vykdymui.
Siųsti užklausą
Užklausa sėkmingai
išsiųsta
Mūsų vadybininkas su Jumis
susisieks 2 valandų bėgyje.
Suformuoto užsakymo kopija nusiųsta į Jūsų el.paštą vardenis.pavardenis@pastas.lt
 1. SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS
  • Sutrumpinimai:
   • Bendrovė – UAB “CSC TELECOM”, juridinio asmens kodas 111818067, buveinė Perkūnkiemio g. 7, LT-12131, Vilnius, Lietuva.
   • Taisyklės – šios bendrosios asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
   • Aprašas – Bendrovės standartinių asmens duomenų tvarkymo procedūrų aprašas.
   • BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
   • ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
   • ERĮ – Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas.
   • Bendrovės darbuotojai – Bendrovėje dirbantys asmenys, su kuriais yra sudarytos darbo sutartys, taip pat jiems prilyginami asmenys, veikiantys Bendrovės vardu ir interesais.
   • Bendrovės interneto svetainė – csc.lt.
  • Sąvokos:
   • duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;
   • duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;
   • duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;
   • asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Asmens duomenys apima informaciją apie fizinius asmenis, kurie:
    • gali būti (yra) identifikuoti tiesiogiai iš atitinkamos informacijos; arba
    • gali būti netiesiogiai identifikuojami iš turimos informacijos kartu su kita informacija, t. y. skirtingainformacija, kuri surinkta kartu gali atskleisti konkretaus asmens tapatybę. Pastebėtina, kad galimybė nustatyti asmens tapatybę nebūtinai reiškia gebėjimą sužinoti asmens vardą ir pavardę, tačiau asmens tapatybę galima nustatyti panaudojant kitus duomenis, nepaisant to, ar Bendrovė juos turi (pvz., automobilio valstybinis numeris, vaizdo duomenys, telefono ryšio numeris ir kt.).
   • duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;
   • duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
   • pareigybės aprašymas – bet kokie dokumentai (darbo sutartys, pareigybės aprašymai, pareiginiai nuostatai, procedūros, tvarkos, taisyklės ir kiti dokumentai), kuriuose apibrėžiamos darbuotojų darbo pareigos/funkcijos pas darbdavį.
 1. APIMTIS
  • Šių Taisyklių tikslas – reglamentuoti Bendrovės kaip duomenų valdytojo atliekamą duomenų tvarkymą, užtikrinant BDAR, ADTAĮ, ERĮ bei kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
  • Taisyklės nustato Bendrovės kaip duomenų valdytojo teises ir pareigas, asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, kitas taisykles, susijusias su asmens duomenų tvarkymu.
  • Taisyklės taikomos visoje Bendrovėje tiek, kiek Bendrovė duomenų valdytojas.
  • Taisyklės yra sudedamoji Bendrovės standartinių asmens duomenų tvarkymo procedūrų aprašo dalis.
  • Šių Taisyklių privalo laikytis visi Bendrovės darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis arba eidami savo pareigas sužino ar gali sužinoti asmens duomenis.
 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
  • Asmens duomenys turi būti:
   • duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
   • renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais pagal BDAR 89 straipsnio 1 dalį nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
   • adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
   • tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
   • laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais pagal BDAR 89 straipsnio 1 dalį, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, kurių reikalaujama šiuo BDAR siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
   • tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
  • Bendrovės darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, laikydamiesi Taisyklių 3.1 punkte nurodytų principų be kita ko privalo užtikrinti, kad:
   • asmens duomenys būtų renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais bei tvarkomi tik su šiais tikslais suderintais būdais;
   • renkant ir tvarkant asmens duomenis būtų laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalaujama iš duomenų subjektų duomenų, kurie nėra reikalingi, taip pat nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;
   • asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai. Darbuotojai turi teisę rinkti, perduoti, saugoti, naikinti ar kitaip tvarkyti asmens duomenis tik atlikdami savo tiesiogines funkcijas, apibrėžtas pareigybės aprašymuose ir/ar vykdydami tiesioginio vadovo ir/ar Bendrovės vadovo pavedimus. Darbuotojams draudžiama savavališkai rinkti, perduoti, saugoti, naikinti ar kitaip tvarkyti asmens duomenis;
   • asmens duomenys būtų tikslūs ir nuolat atnaujinami. Asmens duomenys yra tikslinami, keičiami, papildomi, sunaikinami, o jų tvarkymas sustabdomas duomenų subjekto prašymu ir/ar Bendrovės iniciatyva;
   • taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, būtų siekiama užtikrinti tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo, atsitiktinio ar neteisėto duomenų praradimo, sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar sugadinimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo;
  • Bendrovės darbuotojai, vykdydami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis arba eidami pareigas sužinoję asmens duomenis:
   • privalo laikytis BDAR, ADTAĮ, ERĮ ir kitų taikytinų teisės aktų reikalavimų;
   • privalo laikytis Bendrovės lokalinių teisės aktų (Aprašo, Taisyklių ir kt.);
   • griežtai laikytis duomenų saugumo reikalavimų;
   • griežtai laikytis konfidencialumo reikalavimų;
   • turi teisę rinkti, tvarkyti, perduoti, saugoti, naikinti ar kitaip naudoti asmens duomenis tik atlikdami savo tiesiogines funkcijas, apibrėžtas pareigybės aprašymuose ir/ar vykdydami tiesioginio vadovo ir/ar Bendrovės vadovo pavedimus ir tik teisės aktų nustatyta tvarka;
   • privalo informuoti Bendrovę (tiesioginį vadovą ir/ar Bendrovės vadovą, taip pat Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną ar kitą įgaliotą asmenį) apie pastebėtus galimus duomenų tvarkymo ar su tuo susijusius esamus ar galimus pažeidimus/grėsmes.
  • Darbuotojai, pažeidę Taisykles ir/ar BDAR, ir/ar ADTAĮ, ir/ar ERĮ, ir/ar kitų taikomų teisės aktų reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie yra įsipareigoję laikytis BDAR, ADTAĮ, ERĮ reikalavimų ir su kuriais yra sudaromos rašytinės sutartys dėl asmens duomenų tvarkymo arba kurie sutiko laikytis Bendrovės nustatytų bendrųjų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų, skelbiamų viešai.
 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, BŪDAI, APIMTYS IR ŠALTINIAI
  • Bendrovė tvarko įvairius asmens duomenis, priklausomai nuo to kokio pobūdžio ir turinio teisiniai santykiai sieja Bendrovę ir duomenų subjektą.
  • Bendrovė asmens duomenis tvarko automatiniu ir neautomatiniu būdu.
  • Bendrovės tvarko asmens duomenis šiais tikslais:
   • užsakymų valdymas;
   • klientų administravimas;
   • produktų ir paslaugų teikimas;
   • produktų ir paslaugos kokybės užtikrinimas;
   • incidentų ir problemų valdymas;
   • sąskaitų išrašymas ir mokėjimai;
   • ryšio perdavimas;
   • elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų saugumas;
   • techninių gedimų ir klaidų nustatymas elektroninių ryšių tinkle;
   • mokėjimų skaičiavimas;
   • sukčiavimo, nesąžiningo naudojimo prevencija;
   • rinkodara, tiesioginė rinkodara;
   • personalizuotos paslaugos;
   • privalomas asmens identifikavimas;
   • privalomas paslaugų kokybės užtikrinimas;
   • privalomas duomenų tvarkymas siekiant užtikrinti, kad jie būtų prieinami teisėsaugos institucijoms, skubios pagalbos paslaugų teikimui;
   • pranešimas apie duomenų saugumo pažeidimus;
   • teismų procesinių sprendimų vykdymas;
   • privaloma tinklo ir duomenų saugumo stebėsena;
   • numerio perkėlimo užtikrinimas;
   • apskaita;
   • pranešimų, ataskaitų teikimas institucijoms;
   • taip pat kitais tikslais, nurodytais šiose Taisyklėse.
  • Bendrovės tvarkomų asmens duomenų kategorijos:
   • Pagrindiniai asmens duomenys:
    • asmens identifikavimo duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenys);
    • kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas (prekių pristatymo, paslaugų įrengimo, sąskaitų siuntimo ir pan.);
    • informacija, susijusi su prekių ir (ar) paslaugų užsakymu ir teikimu, sudaryta sutartimi, įsigyta ir (ar) naudojama įranga (vardas, pavardė, adresas (prekių pristatymo, paslaugų įrengimo, sąskaitų siuntimo ir pan.), telefono numeris, el. pašto adresas, paslaugų gavėjo numeris, užsakytos paslaugos ir su jų teikimu susijusi informacija (įskaitant mokėjimo planus), prekių ir (ar) paslaugų sutarties data, numeris bei kiti duomenys, prekių ir (ar) paslaugų įsigijimo bei ir (ar) teikimo pradžios data, pabaigos data, trukmė, statusas, informacija apie įsigytą ir (ar) naudojamą įrangą, domenas (kai teikiamos interneto svetainių prieglobos paslaugos), SIM kortelės numeris, judriojo ryšio abonento identifikatorius (IMSI), PIN ir PUK kodai, MAC, IP adresas, įrangos pavadinimas, modelis, numeris, tarptautinis judriojo ryšio įrangos identifikavimo numeris (IMEI), informacija apie įrangos techninę priežiūrą ir (ar) aptarnavimą);
    • duomenų subjekto sutikimai, nesutikimai (informacija apie Bendrovei pateiktus sutikimus, jų atšaukimą, nesutikimų pateikimą);
    • duomenų subjekto profiliai (duomenų subjekto profiliai, kurie buvo sukurti Bendrovei vykdant profiliavimo veiklą (jeigu tokia vykdoma));
    • vaizdo duomenys (vaizdo duomenys gali būti užfiksuoti Bendrovės įrengta vaizdo stebėjimo įranga, kai duomenų subjektas lankosi Bendrovės salonuose (jeigu galima asmenį identifikuoti));
    • duomenų subjekto komunikacija su Bendrove (telefoninių pokalbių įrašai: skambučio data, laikas, trukmė, telefono numeris, telefoninio pokalbio įrašas ir duomenys pateikti telefoninio pokalbio metu, kurie gali būti užfiksuoti kai duomenų subjektas skambina į Bendrovės klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepia į Bendrovės darbuotojų skambučius. Susirašinėjimas su duomenų subjektu el. paštu: el. laiškai, jų data bei turinys);
    • informacija apie blokuotus tarptautinius judriojo ryšio įrangos identifikatorius (IMEI) (tarptautinis judriojo ryšio įrangos identifikatorius (IMEI), jo blokavimo statusas, telefono aparato modelis, modelio pagaminimo data, blokavimo pagrindas, operatorius, blokavimo šalis);
    • kita informacija apie asmenį (amžius, lytis, asmens nurodyta komunikacijos kalba, priklausymas socialiai remtinų asmenų grupei ar pensininko kategorijai ir pan.).
   • Srauto duomenys (duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis ir Bendrovės paslaugomis, būtini siekiant perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu ir (arba) tokio perdavimo apskaitai):
    • ryšio pradžios ir pabaigos data, laikas, trukmė ir maršrutas;
    • duomenų perdavimo protokolas;
    • sujungimo data, laikas, sujungimo metu naudotas IP adresas, tikslo IP adresas, siųstų duomenų kiekis;
    • naudotojo galinio įrenginio geografinė buvimo vieta;
    • trumpojo pranešimo (SMS) siuntimo data, laikas, siuntimo žyma.
   • Vietos nustatymo duomenys, kurie nėra srauto duomenys;
   • Komunikacijos turinio duomenys;
   • Slapukų surinkti duomenys.
  • Bendrovės tvarkomų asmens duomenų kategorijos ir tikslai, nurodyti šių Taisyklių 3-4.4 punktuose yra pavyzdiniai. Tikslūs asmens duomenys, jų tvarkymo tikslai ir kitos sąlygos detalizuojamos atskirose asmens duomenų tvarkymo politikose.
  • Jeigu kitaip nenurodyta atskirose asmens duomenų tvarkymo politikose, asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto. Asmens duomenys saugomi Bendrovės duomenų bazėse ir jeigu įmanoma, tai kiekvienam asmens duomenų subjektui sukurtoje aktyvacijoje,
 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
  • Bendrovė rinkdama asmens duomenis, duomenų subjektui privalo pateikti tokią informaciją: savo rekvizitus, kokiais tikslais tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys, kam ir kokiais tikslais jie teikiami, kokius savo asmens duomenis duomenų subjektas privalo pateikti.
  • Duomenų subjektas savo teises įgyvendina teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenų subjektas turi šias teises:
   • susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymo tvarka;
   • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jo asmens duomenis;
   • reikalauti ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
   • reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą;
   • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys;
   • reikalauti perkelti duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai duomenų subjektui patogia forma (tuos duomenis, kuriuos duomenų subjektas pats pateikė Bendrovei);
   • reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas;
   • bet kada atšaukti Bendrovei duotus sutikimus.
  • Duomenų subjektas dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Bendrovę pateikiant prašymą el. paštu privatumas@csc.lt arba Bendrovės buveinės adresu.
  • Bendrovė ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis. Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip.
  • Jei Bendrovė nesiima veiksmų pagal duomenų subjekto prašymą, ji nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja duomenų subjektą apie neveikimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai) bei pasinaudoti teisių gynimo priemone.
  • Duomenų subjekto prašymai, susiję su jo teisių įgyvendinimu pagal BDAR nuostatas, nagrinėjami nemokamai. Kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Bendrovė:
   • ima pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas; arba
   • atsisako imtis veiksmų pagal prašymą.
  • Bendrovės darbuotojai turi užtikrinti, kad duomenų subjekto teisės būtų tinkamai įgyvendintos ir visa reikalinga informacija jam būtų pateikiama aiškiai, suprantamai bei priimtina forma.
  • Duomenų subjektų teisės įgyvendinimo procedūra detalizuota Bendrovės patvirtintoje Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkoje. Ši tvarka skelbiama Bendrovės interneto svetainėje.
 1. PRIEIGA PRIE ASMENS DUOMENŲ
  • Bendrovėje prieiga prie asmens duomenų suteikiama, modifikuoja ir naikinama vadovaujantis Bendrovėje galiojančiais Informacijos saugumo nuostatais bei kitais Bendrovės vidaus dokumentais.
  • Su asmens duomenų tvarkymu susiję vaidmenys ir atsakomybės turi būti aiškiai apibrėžti ir paskirstyti.
  • Kiekvienam vaidmeniui, susijusiam su asmens duomenų tvarkymu, priskiriamos konkrečios prieigos kontrolės teisės, vadovaujantis „būtina žinoti“ (angl. need to know) principu, t. y. kiekvienam vaidmeniui ar naudotojui turėtų būti suteiktas tik toks asmens duomenų prieinamumo lygis, kuris yra būtinas jo užduotims atlikti.
 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS
  • Asmens duomenų saugumas apima tris pagrindinius aspektus:
   • duomenų konfidencialumą – apsaugą nuo nesankcionuoto atskleidimo;
   • duomenų vientisumą – apsaugą nuo nesankcionuoto ar atsitiktinio pakeitimo;
   • Duomenų prieinamumą – užtikrinimą, kad informacija prieinama tada, kai ji yra reikalinga.
  • Asmens duomenų saugumo tikslas – užtikrinti tinkamą ir efektyvų asmens duomenų saugumo valdymą ir išvengti veiklos sutrikdymo dėl duomenų konfidencialumo, vientisumo bei prieinamumo pažeidimų. Kiti informacijos saugumo tikslai gali būti nustatomi Bendrovės vertinamosios analizės metu.
  • Reikalavimai asmens duomenų saugumui ir jų vykdymo tvarka nustatomi Bendrovės Informacijos saugumo nuostatuose bei kituose vidaus dokumentuose;
   • vadovaujantis Bendrovės veiklos tikslais ir veiklos reikalavimais;
   • vertinant asmens duomenų saugumo riziką;
   • vadovaujantis suinteresuotų šalių keliamais reikalavimais bei lūkesčiais, išreikštais asmens duomenų saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, duomenų teikimo ar kitokio pobūdžio sutartyse, išoriniais ir vidiniais informacijos keitimosi būdais (raštais, elektroniniais laiškais ir pan.);
  • Bendrovės tvarkomų asmens duomenų saugumo reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas nuosekliai planuojant, įgyvendinant, vertinant ir tobulinant asmens duomenų saugumo valdymo sistemą.
  • Bendrovė įsipareigoja:
   • atsižvelgdama į techninių galimybių išsivystymo lygį, įgyvendinimo sąnaudas bei duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, taip pat duomenų tvarkymo keliamus įvairios tikimybės ir rimtumo pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas pavojų atitinkančio lygio saugumas, įskaitant, inter alia, jei reikia:
    • pseudonimų suteikimą asmens duomenims ir jų šifravimą;
    • gebėjimą užtikrinti nuolatinį duomenų tvarkymo sistemų ir paslaugų konfidencialumą, vientisumą, prieinamumą ir atsparumą;
    • gebėjimą laiku atkurti sąlygas ir galimybes naudotis asmens duomenimis fizinio ar techninio incidento atveju;
    • reguliarų techninių ir organizacinių priemonių, kuriomis užtikrinamas duomenų tvarkymo saugumas, tikrinimo, vertinimo ir veiksmingumo vertinimo procesą.
   • Imtis priemonių, siekdama užtikrinti, kad bet kuris pavaldus asmuo, galintis susipažinti su asmens duomenimis, jų netvarkytų, išskyrus atvejus, kai Bendrovė duoda nurodymus juos tvarkyti, nebent tas asmuo privalo tai daryti pagal teisės aktų reikalavimus.
   • nustatyti asmens duomenų saugumo valdymo tikslus;
   • laikytis visų asmens duomenų saugumo įsipareigojimų, reglamentuotų Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir sutartyse;
   • sudaryti sąlygas Bendrovės darbuotojams tobulinti žinias informacijos saugumo srityje;
  • Bendrovė nuolat gerina asmens duomenų saugumo rezultatyvumą, įgyvendinama asmens duomenų saugumo politiką ir tikslus, atlikdama vidaus auditus, nustatydama neatitiktis, vykdydama korekcinius veiksmus ir atlikdama vertinamąją analizę.
  • Asmens duomenų ir jų tvarkymo saugumas turi būti dokumentuotas Bendrovės Informacijos saugumo nuostatuose ir/ar kituose vidaus dokumentuose.
  • Remiantis bendrąja asmens duomenų saugos politika Bendrovės Informacijos saugumo nuostatuose ir/ar kituose vidaus dokumentuose numatomos specifinės tvarkos ir procedūros, susijusios su asmens duomenų apsauga (pvz., prieigos kontrolės, įrenginių valdymo, išteklių valdymo ir kt.).
  • Asmens duomenų saugumo politika, tame tarpe iš šios Taisyklės bei Informacijos saugumo nuostatai, turi būti peržiūrimi ir prireikus atnaujinami ne rečiau kaip kartą per metus.
 1. VAIDMENYS IR ATSAKOMYBĖS
  • Su asmens duomenų tvarkymu susiję Bendrovės darbuotojų vaidmenys ir atsakomybės atskirai apibrėžiamos ir paskirstomos Bendrovės Informacijos saugumo nuostatuose ar kituose vidaus dokumentuose.
  • Bendrovės darbuotojams, kurie gali susipažinti su asmens duomenimis, draudžiama tvarkyti asmenis duomenis, išskyrus atvejus, kai Bendrovė duoda aiškius nurodymus juos tvarkyti, o jų nesant – galima tvarkyti asmens duomenis tik įgyvendinant teisės aktų reikalavimus.
  • Bendrovės darbuotojai, vykdydami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis arba eidami pareigas sužinoję asmens duomenis privalo laikytis Taisyklių 3 punkte nurodytų reikalavimų.
  • Bendrovės darbuotojai, atliekantis Bendrovės sistemose ar taikomose procedūrose keitimus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu, privalo įvertinti, ar nereikalinga atlikti šių Taisyklių ar kitų Bendrovės vidaus dokumentų, susijusių su asmens duomenų tvarkymų, pakeitimų, o nustačius, jog reikia – parengti šių dokumentų projektus ir juos pateikti tiesioginiam vadovui. Bendrovės sistemų ar procedūrų pakeitimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, gali būti pradėti taikyti tik nuo to momento, kai įsigalioja šių Taisyklių ar kitų Bendrovės vidaus dokumentų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, pakeitimai.
 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO INCIDENTŲ VALDYMAS
  • Asmens duomenų saugumo incidentu yra laikomas toks asmens duomenų saugumo pažeidimas, dėl kurio tyčia ar netyčia būtų:
   • sunaikinti, prarasti ar pakeisti Bendrovės tvarkomi asmens duomenys;
   • be Bendrovės leidimo atskleisti asmens duomenys;
   • be Bendrovės leidimo asmenys, neturintys tam teisės, gautų prieigą prie asmens duomenų.
  • Saugumo pažeidimų valdymo ir reagavimo į šiuos pažeidimus tvarka nustatyta Informacijos saugumo nuostatuose.
  • Kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus duomenų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Bendrovė nepagrįstai nedelsdama raštu praneša apie asmens duomenų saugumo pažeidimą duomenų subjektui, kaip nurodyta BDAR 34 straipsnyje. Nesant galimybės informuoti visus duomenų subjektus dėl jų didelio kiekio ar kitų priežasčių, Bendrovė gali priimti sprendimą šią informaciją paskelbti per visuomenės informavimo priemones (spaudą, televiziją, įmonės internetinį puslapį ir kt.);
 1. DUOMENŲ SUNAIKINIMAS
  • Asmens duomenis Bendrovė sunaikina pasibaigus jų saugojimo terminui arba asmens duomenų subjekto prašymu.
  • Asmens duomenys sunaikinami ištrinant juos iš duomenų bazės bei iš atsarginės kopijos, daromos elektronine forma automatiniu būdu kopijuojant asmens duomenis į archyvą, saugomą tarnybinėje stotyje.
  • Popierinės formos dokumentus ir jų kopijas, kuriose nurodomi asmens duomenys, rankiniu būdu sunaikina įgaliotas Bendrovės darbuotojas tokiu būdu, kad vėliau jų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Bendrovės darbuotojai su šiomis Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.
  • Bendrovės darbuotojams ne rečiau kaip kartą per metus pasirinktinai yra rengiami mokymai, informavimo renginiai ar instruktažai dėl įmonėje keliamų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
  • Šios Taisyklės peržiūrimos, tikslinamos ir atnaujinamos keičiantis teisės aktams, Bendrovei diegiant struktūrinius, technologinius ar kitokius pakeitimus, kurie turi ar gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui, ir kitais būtinais atvejais, tačiau bet kokiu atveju ne rečiau kas 1 (vienerius) metus.
 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 • Slapukas (angl. cookie) yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė joje apsilankius išsaugo kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ veiksmus ir parinktis.
 • Interneto svetainėje slapukai naudojami siekiant užtikrinti interneto svetainės funkcijų prieinamumą, jas patobulinti arba sudaryti vartotojams geresnes galimybes naršyti bei kitais tikslais. Neskaitant šių techninių, funkcinių ir seanso slapukų, trečiųjų šalių priemonėmis nustatomi analitiniai slapukai, kad būtų galima stebėti, ar gera buvo naudotojo patirtis lankantis interneto svetainėje.
 • Mūsų interneto svetainėje nenaudojami saityno indikatoriai ar analogiškos sekimo technologijos.
 1. SLAPUKŲ NAUDOJIMO TIKSLAI
 • Slapukai naudojami apsilankant interneto svetainėje tam, kad:
  • tinklapio veikimas būtų patogus, efektyvus, funkcionalus ir atitiktų poreikius;
  • būtų užtikrintas sklandus tinklapio administravimas;
  • būtų pateikta aktuali informacija;
  • galėtume vykdyti statistinę ir kitą analizę skirtą:
   • tinklalapyje vykdomai rinkodarai;
   • tinklalapio naudojimui;
   • tinklalapio turinio (informacijos, teikiamų paslaugų ir pan.) tobulinimui;
   • tinklalapyje teikiamų paslaugų plėtrai;
   • kitų tinklalapyje naudojamų slapukų naudojimui ir jų tobulinimui;
   • mūsų teikiamų paslaugų tobulinimas tinklalapyje;
  • Su slapukais susijusi informacija nenaudojama tapatybei nustatyti, o Jūsų pilnai nuasmeninti naršymo duomenys, kurių neįmanoma susieti su Jūsų asmeniu, gali būti perduoti mūsų partneriams, kurie teikia reklamos/rinkodaros paslaugas.
 1. SLAPUKŲ TIPAI

 

 • Pirmosios šalies (mūsų interneto svetainės) slapukai:

Pirmosios šalies slapukus nustato interneto svetainė, kurioje lankotės, ir tik ji gali juos skaityti, šiuo atveju, tai yra mūsų interneto svetainė.

 • Trečiųjų šalių slapukai:

Trečiųjų šalių slapukus nustato ir naudoja ne mūsų interneto svetainė, o kitos interneto svetainės.

Slapukų buvimas, skaičius ir statusas gali priklausyti nuo to, kaip naudojotės kitomis interneto svetainėmis prieš apsilankydami mūsų interneto svetainėje arba joje lankydamiesi. Turėtumėte pasidomėti, kokios politikos socialinių tinklų slapukų klausimu laikosi kitos Jūsų lankytos interneto svetainės.

Tais atvejais, kai leidžiame trečiųjų šalių slapukus įdiegti mūsų interneto svetainėje, šie slapukai priskirti prie slapukų, kurie naudojami mūsų interneto svetainėje, ir jie tiksliai yra įvardyti šios politikos skyriuje „Mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai ir jų aprašymai“.

 1. MŪSŲ INTERNETO SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI IR JŲ APRAŠYMAI
 • Techniniai slapukai:
 • Funkciniai ir seanso slapukai:
  PHPSESSID: slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.
  Galiojimo terminas – iki svetainės lango uždarymo.

   cookie_notice_accepted – Žymi naudotojo sutikimą su privatumo politiką. Galiojimo terminas − 2 mėn.

 • Analitiniai slapukai:

Google:

 • _ga: Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.
  Galiojimo terminas – 2 metai.
 • _gat: slapukas skirtas atskirti naudotoją.
  Galiojimo terminas – 1 minutė.
 • _gid: slapukas skirtas užklausų dažnio slopinimui.
  Galiojimo terminas – 24 valandos.
 • IDE – Naudojama reklamavimo gerinimui, nustatant naudojo pomėgius. Galiojimo terminas − 1 metai ir 7 mėn.
 • CONSENT – Naudojamas informacijai, ar naudotojas sutiko su nuostatomis rinkti, Galiojimo terminas − 20 metų.
 • NID – Saugo informaciją apie lankytojo teikiamas pirmenybes. Galiojimo terminas − 6 mėn.
 1. SUTIKIMAS
 • Jei savo interneto naršyklėje nesate pasirinkę nustatymo nepriimti visų ar tam tikros rūšies slapukų, mūsų interneto svetainės slapukai bus sukurti iš karto, kai apsilankysite mūsų svetainėje ir pranešimo lange (juostoje) išreikšite sutikimą slapukų įrašymui.
 • Nesant Jūsų sutikimo, mūsų interneto svetainės slapukai nebus įrašyti, išskyrus slapukus, kurie skirti tvarkyti techninio saugojimo ar naudojimosi duomenimis, kai tokio tvarkymo vienintelis tikslas yra perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu, taip pat būtinais atvejais teikti informacinės visuomenės paslaugas, kurias užsako elektroninių ryšių paslaugų naudotojas (žr. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 61 straipsnio 4 dalį).
 • Informacija, kuri pateikiama vartotojui atsidarius internetinę svetainę, kai jis nėra išreiškęs sutikimo dėl slapukų naudojimo:

Šioje svetainėje naudojami slapukai. Sutikę priimti naudoti visus slapukus galėsite svetaine naudotis optimaliai. Sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir/ar ištrindami slapukus. Daugiau apie slapukus ir jų atsisakymą skaitykite „Slapukų naudojimo politikoje“.

„Sutinku“;  „Nesutinku“, „Slapukų naudojimo politika

 1. NESUTIKIMAS/SUTIKIMO MODIFIKAVIMAS IR/AR ATŠAUKIMAS

 

 • Slapukus galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti.
 • Dauguma interneto naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.
 • Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukų parinktis interneto naršyklėse, prašome ieškoti savo interneto naršyklės tiekėjo internetinėje svetainėje. Apibendrinta informacija pateikiama adresu aboutcookies.org.
 • Galite ištrinti visus kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi įrenginyje. Tokiu atveju gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.
 • Jūs taip pat galite bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl slapukų naudojimo pateikiant mums prašymą elektroniniu paštu, nurodytu šios politikos skyriuje „Interneto svetainės valdytojo rekvizitai ir kontaktai.

 

 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

 • Duomenų subjektų teisės išvardytos mūsų Bendrosiose asmens duomenų tvarkymo taisyklėse (5 skyrius), kurių priedu yra ši politika, o jų įgyvendinimas aptartas mūsų Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkoje. Šie dokumentai viešai skelbiami mūsų interneto svetainėje csc.lt.

 

 1. SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKOS PAKEITIMAI

 

 • Ši politika gali būti pakeista mūsų vienašališku sprendimu.
 • Tuo atveju, jeigu pakeisime šią politiką, Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje Jūs būsite apie tai informuoti – Jūsų bus paprašyta duoti naują sutikimą dėl slapukų naudojimo bei kartu suteikta su tuo susijusi informacija.
 1. INTERNETO SVETAINĖS VALDYTOJO REKVIZITAI IR KONTAKTAI

 

UAB “CSC TELECOM”, juridinio asmens kodas 111818067, buveinė Perkūnkiemio g. 7, LT-12131, Vilnius, Lietuva, el. p. info@csc.lt

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU POLITIKA

(Bendrųjų asmens duomenų tvarkymo taisyklių priedas)

 1. SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

 • Sutrumpinimai:
  • Bendrovė – UAB “CSC TELECOM”, juridinio asmens kodas 111818067, buveinė Perkūnkiemio g. 7, LT-12131, Vilnius, Lietuva.
  • Politika – ši asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu politika.
  • Taisyklės – Bendrovės bendrosios asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
  • Aprašas – Bendrovės standartinių asmens duomenų tvarkymo procedūrų aprašas.
  • BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
  • ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
  • ERĮ – Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas.
  • Bendrovės darbuotojai – Bendrovėje dirbantys asmenys, su kuriais yra sudarytos darbo sutartys, taip pat jiems prilyginami asmenys, veikiantys Bendrovės vardu ir interesais.
  • Bendrovės interneto svetainėcsc.lt.
 • Sąvokos:
  • tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų; taip pat ši sąvoka šioje politikoje apima ir veiklą, kuomet asmenys, kurie savo ar kito asmens vardu savo iniciatyva domisi Bendrovės prekėmis ar paslaugomos ir(arba) išreiškia nuomonę dėl Bendrovės prekių ar paslaugų; tiesioginės rinkodaros pasiūlymais nelaikomi sveikinimai, elektroninių laiškų siuntimas, kurių turinys susijęs su sutarčių vykdymu, priminimas apie skolą ir kt., kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas bent vienu kitu asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijumi.
 • Kitos sąvokos atitinka BDAR ir Taisyklėse naudojamas sąvokas.

 

 1. APIMTIS

 

 • Ši Politika nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir apimtį, duomenų saugojimo terminą ir kitus su tuo susijusius klausimus.
 • Ši politika taikoma tik joje nurodytų asmens duomenų ir duomenų subjektų atžvilgiu.
 • Ši politika taikoma visoje Bendrovėje
 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 

 • Asmens duomenų tvarkymo tikslai:
  • tiesioginė rinkodara.
 1. ASMENS DUOMENYS
 • Šioje politikoje nurodytu tikslu tvarkomi šie asmens duomenys apie duomenų subjektus:
  • vardas;
  • pavardė;
  • atstovaujamas asmuo;
  • telefono numeris;
  • mobilaus telefono numeris;
  • elektroninis paštas;
  • asmens duomenų subjekto pateikta informacija;
  • komunikacijos su Bendrove laikas, būdas ir kiti su tuo susiję duomenys, tame tarpe elektroninių ryšio priemonių fiksuojami duomenys (IP adresas, laikas, data ir kt. informacija).
 • Duomenų subjektų grupė: asmenys, kurie savo ar kito asmens vardu domisi Bendrovės siūlomomis prekėmis ar paslaugomos ir (arba) išreiškia nuomonę dėl Bendrovės prekių ar paslaugų, taip pat asmenis, kuriems Bendrovė tiesioginiu būdu siūlo savo prekes ar paslaugas ir (arba) teiraujasi jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 1. DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS
 • Bendrovė vykdydama savo veiklą gauna, tikslina ar kitaip tvarko duomenų subjektų pateiktus ar patikslintus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, siekdama informuoti duomenų subjektus apie Bendrovės teikiamas prekes ir paslaugas bei teikti su tuo susijusią žodinę ir/ar rašytinę informaciją.
 • Duomenys renkami tiesiogiai iš duomenų subjektų, kurie patiekia Bendrovei sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Duomenų subjekto sutikimas elektroninėje erdvėje:
  • gali būti aktyvus, kuomet naudojant Bendrovės interneto svetainėje pateiktą paklausimų formą išreiškiamas pažymint specialų informacinį lauką varnele ar kita aktyvia priemone, kuri reiškia patvirtinimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. Prie atitinkamo informacinio laiko pateikiama nuoroda į šią Politiką;
  • numanomas, kuomet asmuo savo iniciatyva Bendrovės skelbiamais viešaisiais ar neviešaisiais ryšių priemonių kontaktais tiesiogiai kreipiasi į Bendrovę tikslu gauti informaciją apie Bendrovės prekes ir paslaugas. Tokiais atvejais duomenų subjekto kreipiamasis yra vienkartinio pobūdžio ir duomenų subjektui gali būti teikiama tik jo prašoma informacija arba kita su prašoma informacija tiesiogiai susijusi informacija. Bendrovė turi pateikti duomenų subjektui informaciją apie asmens duomenų tvarkymą (jei asmens duomenys bus renkami ir saugomi Bendrovėje) bei taikomą Politiką ir informaciją, kad Politika yra skelbiama Bendrovės interneto svetainėje, taip pat pranešti apie duomenų subjekto teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, o sutikus, apie jo teisę atšaukti sutikimą.
 • Duomenų subjekto sutikimas gali būti įformintas tiesioginio kontakto su Bendrove metu rašytiniu sutikimu, kuris gali būti kaip sudedamoji kito dokumento (pavyzdžiui, sutarties) dalies arba būti kaip atskiras dokumentas (sutikimas). Tokiu atveju duomenų subjekto rašytinis sutikimas privalo būti asmeninis bei pasirašytas duomenų subjekto. Sutikime privalo būti pateikta nuoroda į šią Politiką ir informacija, kad ji skelbiama Bendrovės interneto svetainėje.
 • Duomenų subjekto sutikimas gali būti numanomas, kai duomenų subjektas savo iniciatyva atvykęs į Bendrovę teiraujasi dėl Bendrovės prekių ir paslaugų. Tokiais atvejais duomenų subjekto kreipiamasis yra vienkartinio pobūdžio ir duomenų subjektui gali būti teikiama tik jo prašoma informacija arba kita su prašoma informacija tiesiogiai susijusi informacija. Bendrovė turi pateikti duomenų subjektui informaciją apie asmens duomenų tvarkymą (jei asmens duomenys bus renkami ir saugomi Bendrovėje) bei taikomą Politiką ir informaciją, kad Politika yra skelbiama Bendrovės interneto svetainėje, taip pat pranešti apie duomenų subjekto teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, o sutikus, apie jo teisę atšaukti sutikimą.
 • Tiesioginės rinkodaros pranešimas fiziniam asmeniniu gali būti siunčiamas tik gavus jo išankstinį sutikimą, o juridiniam asmeniui – tik gavus juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens sutikimą.
 • Tiesioginė rinkodara iš savo klientų gautais jų pačių kontaktais gali būti vykdoma tik panašių prekių ar paslaugų rinkodarai.
 • Į Bendrovę besikreipiantis duomenų subjektas atsakingas už pateikiamų asmens duomenų teisingumą, o teikdamas neteisingus duomenis prisiima visas su tuo susijusias neigiamas pasekmes, įskaitant teisinę atsakomybę.
 • Informacija apie duomenų subjekto teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi, privalo būti nurodyta rašytiniame sutikime (pateikiama duomenų rinkimo metu).
 • Asmens duomenų saugojimo terminas:
  • Jeigu kitaip nenurodyta sutikime, asmens duomenys tvarkomi 3 (trejus) mėnesius nuo sutikimo tvarkyti asmens duomenis pateikimo dienos;
  • Kai sutikime nurodytas terminas, asmens duomenys tvarkomi sutikime nurodytą terminą.
 • Asmens duomenys tvarkomi automatiniu būdu.
 1. SUTIKIMO FORMA
  • Bendrovės interneto svetainėje paklausimų formoje skelbiamas sutikimas:

Sutinku mano nurodytu telefono numeriu ir/ar elektroniniu paštu gauti UAB „CSC Telecom“ pasiūlymus. Sutikimas galioja 3 mėnesius, tačiau jį galima bet kada atšaukti apie tai pranešus mums el. paštu privatumas@csc.lt . Detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pateikta Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu politikoje, kuri skelbiama www.csc.lt/asmensduomenys.

 • Bendrovės dokumentuose naudojama rašytinio sutikimo forma (gali būti modifikuojama):

ABONENTAS  sutinka /  nesutinka kad jo duomenys būtų 10 metų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant informacinio pobūdžio pranešimų siuntimą, informuojant ABONENTĄ apie prekes / paslaugas, teiraujantis jo nuomonės dėl prekių / paslaugų bei tuo tikslu panaudojant asmens duomenis, įskaitant elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį ar kitas tiesioginius būdus), taip pat įtraukti į viešai prieinamą CSC TELECOM abonentų sąrašą. ABONENTAS patvirtina, kad buvo supažindintas su teise nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. ABONENTAS turi teisę savo duotą sutikimą visiškai ar iš dalies atšaukti, pranešdamas CSC TELECOM apie tai raštu el. paštu privatumas@csc.lt . Detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pateikta Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu politikoje, kuri skelbiama www.csc.lt/asmensduomenys.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ KONFIDENCIALUMAS
 • Asmens duomenys viešai neskelbiami, neplatinami ir neperduodami tretiesiems asmenims, išskyrus šioje Politikoje ir teisės aktuose numatytus atvejus.
 • Tvarkant šiose Politikoje nurodytus asmens duomenis taikomos Bendrovės nustatytos organizacinės ir techninės asmens duomenų saugumo priemonės.
 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYTOJAI (SUBRANGOVAI)

 

 • Šioje nurodytų asmens duomenų tvarkymui Bendrovė gali pasitelkti asmens duomenų tvarkytojus (subrangovus).
 • Bendrovė pateikia asmens duomenis tik griežtai laikydamasi asmens duomenų apsaugos reikalavimų, tik pagrįstais atvejais ir tik tokiems gavėjams, kurie įsipareigoja tinkamai juos apsaugoti. Bendrovė pasitelkdama duomenų tvarkytojus, imamasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
 • Numatomi duomenų tvarkytojai (subrangovai):
  • Bendrovės įmonių grupės nariams (įmonėms, bendrovėms) – tik tokia apimtimi, kokia leidžiama pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus ir/ar tik tokia apimtimi, kiek reikalinga pasiekti asmens duomenų tvarkymo tikslus.
  • Duomenų tvarkytojams (subrangovams) – subjektams, kurie teikia Bendrovei paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko asmens duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, pavedimu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kokia yra būtina siekiant tinkamai vykdyti su Bendrove sudarytoje sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai veikia tokiose pagrindinėse srityse, susijusiose su tiesiogine rinkodara: rangovai, atliekantys elektroninių ryšių infrastruktūros diegimo ir priežiūros darbus; informacinių technologijų paslaugų teikėjai, teikiantys Bendrovės informacinių sistemų informacinių sistemų vystymo, priežiūros ir kitas paslaugas; komunikacijos, reklamos ir rinkodaros paslaugų teikėjai; Bendrovės prekes ir paslaugas platinantys partneriai ir kt.
 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
 • Duomenų subjektų teisės išvardytos mūsų Bendrosiose asmens duomenų tvarkymo taisyklėse (5 skyrius), kurių priedu yra ši politika, o jų įgyvendinimas aptartas mūsų Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkoje. Šie dokumentai viešai skelbiami mūsų interneto svetainėje csc.lt.
 • Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, nenurodydamas nesutikimo motyvų. Bendrovė privalo nedelsdama ir nemokamai nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
 • Duomenų subjektas savo nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo gali išreikšti tiesiogiai Bendrovėje (kai siunčiami el. laiškai – paspaudus nuorodą, esančią kiekviename siunčiamame elektroniniame laiške).
 1. POLITIKOS PAKEITIMAI
  • Ši Politika gali būti pakeista Bendrovės vienašališku sprendimu. Tuo atveju, jeigu ši Politika bus pakeista, ji duomenų subjektui bus taikoma tik tuo atveju, jeigu bus gautas naujas asmens duomenų subjekto sutikimas. Priešingu atveju, asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis ta Politikos redakcija, kuriai galiojant buvo duotas sutikimas.
 1. SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS
  • Sutrumpinimai:
   • Bendrovė – UAB “CSC TELECOM”, juridinio asmens kodas 111818067, buveinė Perkūnkiemio g. 7, LT-12131, Vilnius, Lietuva.
   • Tvarka – ši duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.
   • Taisyklės – Bendrovės bendrosios asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
   • Aprašas – Bendrovės standartinių asmens duomenų tvarkymo procedūrų aprašas.
   • BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
   • ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
   • ERĮ – Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas.
   • Bendrovės darbuotojai – Bendrovėje dirbantys asmenys, su kuriais yra sudarytos darbo sutartys, taip pat jiems prilyginami asmenys, veikiantys Bendrovės vardu ir interesais.
   • Bendrovės interneto svetainėcsc.lt.
  • Sąvokos atitinka BDAR ir Taisyklėse naudojamas sąvokas.
 1. APIMTIS
  • Šios Tvarkos tikslas – nustatyti duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką siekiant įgyvendinti atskaitomybės principą.
  • Tvarka taikomos visoje Bendrovėje.
  • Tvarka yra sudedamoji Bendrovės standartinių asmens duomenų tvarkymo procedūrų aprašo dalis.
  • Šios Tvarkos privalo laikytis visi Bendrovės darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis arba eidami savo pareigas sužino ar gali sužinoti asmens duomenis.
  • Įgyvendinant duomenų subjekto teises Bendrovė vadovaujasi BDAR, ADTAĮ ir ERĮ.
 1. TEISĖ GAUTI INFORMACIJĄ APIE DUOMENŲ TVARKYMĄ
  • Informacija apie Bendrovės atliekamą duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, nurodyta BDAR 13 ir 14 straipsniuose, pateikiama žodžiu ir/ar raštu asmens duomenų gavimo metu, taip pat apie tai skelbiama Bendrovės internetino svetainėje skelbiamuose Bendrovės asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos dokumentuose.
  • Informacija apie duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymą pateikiama asmens duomenų gavimo metu.
  • Kai duomenų subjekto asmens duomenys renkami ne tiesiogiai iš duomenų subjekto, jei ko kita nenumato galiojantys teisės aktai (pavyzdžiui, BDAR 14 straipsnio 5 dalis) ir/ar Bendrovės vidaus dokumentai, kurie taikytini duomenų subjekto atžvilgiu, apie šio duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą informuojama:
   • per pagrįstą laikotarpį nuo asmens duomenų gavimo, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes;
   • jeigu asmens duomenys bus naudojami ryšiams su duomenų subjektu palaikyti – ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su tuo duomenų subjektu; arba
   • jeigu numatoma asmens duomenis atskleisti kitam duomenų gavėjui – ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą.
 1. TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS
  • Bendrovė esant duomenų subjekto prašymui įgyvendinti teisę susipažinti su savo asmens duomenimis turi pateikti:
   • informaciją, ar duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi ar ne;
   • su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją, numatytą BDAR 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi;
   • tvarkomų asmens duomenų kopiją.
  • Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta tvarkomų asmens duomenų kopija ir kita forma, nei Bendrovė pateikia, tačiau už tai imamas Bendrovės nustatytas mokestis, apskaičiuotas pagal administracines išlaidas.
 1. TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI DUOMENIS
  • Duomenų subjektas, vadovaudamasis BDAR 16 straipsniu, turi teisę reikalauti, kad bet kokie jo tvarkomi netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs papildyti.
  • Siekiant įsitikinti, kad tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, Bendrovė gali duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
  • Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištaisyti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Bendrovė šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.
 1. TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS („TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM“)
  • Duomenų subjekto teisė ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais visais atvejais dėl šių asmens duomenų, tvarkomų žemiau nurodytais tikslais:
   • duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu;
  • Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) gali būti neįgyvendinta BDAR 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.
  • Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištrinti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Bendrovė šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.

 

 1. TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ
  • BDAR 18 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais Bendrovė privalo įgyvendinti duomenų subjekto teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą.
  • Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi, o prieš tokio apribojimo panaikinimą duomenų subjektas raštu, žodžiu ir/ar elektroninių ryšių priemonėmis yra informuojamas.
  • Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (kurių tvarkymas apribotas pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Bendrovė šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.
 1. TEISĖ NESUTIKTI SU DUOMENŲ TVARKYMU
  • Duomenų subjektas, vadovaudamasis BDAR 21 straipsniu, turi teisę dėl su juo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad Bendrovė tvarkytų jo asmens duomenis, jei ko kitą nenumato galiojantys teisės aktai ir/ar Bendrovės vidaus dokumentai, kurie taikytini duomenų subjekto atžvilgiu.
  • Apie duomenų subjekto teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu Bendrovė informuoja pateikiant informaciją žodžiu, raštu ir/ar Bendrovės interneto svetainėje, taip pat Bendrovės vidaus dokumentuose, kurie taikytini duomenų subjekto atžvilgiu.
  • Duomenų subjektui išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba jeigu asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
 1. TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ
  • Duomenų subjekto teisę į duomenų perkeliamumą, numatytą BDAR 20 straipsnyje, Bendrovė visais atvejais įgyvendina dėl asmens duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis remiantis duomenų subjekto sutikimu arba sutartimi, kurios šalis yra duomenų subjektas.
  • Bendrovė turi teisę atsisakyti įgyvendinti duomenų subjekto teisę į duomenų perkeliamumą, kai Bendrovė netvarko duomenų subjekto asmens duomenų automatizuotomis priemonėmis remdamasi duomenų subjekto sutikimu arba sutartimi, kurios šalis yra duomenų subjektas. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
  • Kai Bendrovė neatlieka asmens duomenų tvarkymo, dėl kurio duomenų subjektas gali įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį, teisė į duomenų perkeliamumą neįgyvendinama.
  • Duomenų subjektas, kreipdamasis dėl teisės į duomenų perkeliamumą, turi nurodyti, ar pageidauja, kad jo asmens duomenys būtų persiųsti jam ar kitam duomenų valdytojui.
  • Pagal duomenų subjekto prašymą perkelti jo asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu duomenų subjektas to pageidauja, turi kreiptis į duomenų valdytoją dėl teisės reikalauti ištrinti duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo.
 1. TEISĖ REIKALAUTI, KAD NEBŪTŲ TAIKOMAS TIK AUTOMATIZUOTU DUOMENŲ TVARKYMU, ĮSKAITANT PROFILIAVIMĄ, GRINDŽIAMAS SPRENDIMAS
  • Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas.
  • Duomenų subjektui kreipusis dėl automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo peržiūros, duomenų valdytojas, turi atlikti išsamų visų svarbių duomenų, įskaitant ir duomenų subjekto pateiktos informacijos, vertinimą.
 1. PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES PATEIKIMAS
  • Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis xxxxxxxxxxxx.
  • Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR 13 ir 14 straipsnius.
  • Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR 13 ir 14 straipsnius.
  • Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo. Bendrovė gali atskirais atvejais paprašyti pateikti papildomus duomenis ar informaciją.
  • Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą.
  • Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę ir bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Bendrovė gali atskirais atvejais paprašyti pateikti papildomus duomenis ar informaciją.
  • Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų valdytojas prašo papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
  • Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti Tvarkos priede nurodytos formos prašymą.
  • Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną (telefono ryšio numeris +370 52 101790, elektroninio pašto adresas privatumas@csc.lt). Siekiant užtikrinti BDAR 38 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą konfidencialumą, kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.
 1. PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES NAGRINĖJIMAS
  • Gavus duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, jam pateikiama informacija apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  • Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant Bendrovės nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis nenagrinėjamas, ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, duomenų subjektas apie tai informuojamas nurodant priežastis.
  • Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog duomenų subjekto teisės yra apribotos BDAR 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duomenų subjektas apie tai informuojamas.
  • Informacija pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama lietuvių kalba.
  • Visi veiksmai pagal duomenų subjekto prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises atliekami ir informacija teikiama nemokamai, išskyrus BDAR 12 straipsnio 5 dalyje nurodytas išimtis.
  • Bendrovė veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti BDAR 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė ada.lt, taip pat Lietuvos Respublikoje veikiančiam teismui teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
  • Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, duomenų subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikoje veikiančiam teismui teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Reikia pagalbos?

Parašykite mums arba paskambinkite

El. paštas
Bendrasis telefonas
Skambinant iš CSC tinko
117
Užklausa sėkmingai
išsiųsta
Netrukus susisieksime